Links

Keynsham and Saltford Local History Society
The Local History Society
http://www.keysalthist.org.uk

St John's Church, Keynsham Parish
St John's is the main Parish Church in the Parish of Keynsham
http://www.keynshamparish.org.uk

Church Edit
Church Edit is the UKs leading provider of church websites.
http://www.churchedit.co.uk